เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์
หลังจากการประกาศการเริ่มกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนท่องเที่ยว คนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยืนยันสิทธิ์การเล่นกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

  • หลังจากทีมงานมีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันสิทธิ์และส่ง Code ส่วนลดกลับไปให้ตามอีเมลที่ระบุไว้
  • หลังจากได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องถ่ายภาพหน้าจอ Code ส่วนลด (ผ่านการแคปเจอร์) เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ และติดต่อทางโรงแรมเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์และการจองที่พัก
  • สงวนสิทธิ์การใช้งาน
  • สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนท่องเที่ยว สามารถใช้สิทธิ 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิประโยชน์ 1 ครั้งต่อ 1 โรงแรมเท่านั้น
  • ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2656
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้